Viktig melding til deg med royalimpregnert kledning

Royalbehandlet treverk har i mange tiår blitt brukt som kledning på hus og hytter. Nå viser nye tester at royalimpregnert kledning er mer brannfarlig enn tidligere antatt, noe som kan få vidtrekkende konsekvenser. Hvis du har royalimpregnert kledning, kan det derfor være veldig lurt å undersøke hvilke rettigheter du har.

 

Royalimpregnert kledning har frem til nylig vært brannklassifisert i klasse D, og dermed tilfredsstilt brannkravene som følger av teknisk forskrift. De nye produkttestene som nå har blitt utført, viser imidlertid at det er grunnlag for å nedklassifisere fra brannklasse D til brannklasse E eller lavere.

 

Som følge av dette, fraråder nå produsenter og leverandører å benytte royalimpregnert kledning på hus, hytter, forretningsbygg eller beboelsesrom.

 

Hvis du har kjøpt royalimpregnert kledning, kan du som følge av de nye testene og den påfølgende nedklassifiseringen ha krav på retting, prisavslag, eller heving av kjøpet. Dette gjelder uavhengig av om du har kjøpt kledningen over disk hos en byggevarehandler, om du har kjøp den som del av en håndverkertjeneste, eller om du har kjøpt ny bolig som er kledd med royalbehandlet treverk.

 

Advokatfirma Tingmann mener at de som har kjøpt royalimpregnert kledning før nedklassifiseringen, har fått et dårligere produkt enn det som de har krav på etter avtalen, og at dette som utgangspunkt må medføre at produktene skal anses mangelfulle etter loven.

 

Hvis du er en av de mange som dette gjelder, må du først sende reklamasjon til selger (evt. håndverkeren) eller produsent. Forbrukere kan selv velge om de vil gå på selgeren, produsenten, eventuelt begge fellesskap. Det er viktig at dette gjøres rask etter at du fikk kjennskap til nedklassifiseringen, da det er krav om at reklamasjon skal skje innen rimelig tid – normalt mellom to og tre måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Det er verdt å merke seg at den absolutte reklamasjonsfristen for slike produkter er fem år etter kjøpet. Det vil si at dersom det er mer enn fem år siden du kjøpte kledningen, har du i utgangspunktet tapt retten til å gjøre mangelen gjeldende.

 

Kjøperen av et mangelfullt produkt kan i utgangspunktet kreve at selgeren retter mangelen. Hvis mangelen ikke rettes, kan det kreves prisavslag. Dersom mangelen er vesentlig, kan det kreves heving av kjøpet. Advokatfirma Tingmann mener det er gode grunner til å hevde at mangelen er vesentlig dersom du har kjøpt royalimpregnert kledning som er ment brukt som kledning på hus, hytte, forretningsbygg eller beboelsesrom – all den tid slik kledning nå er frarådet brukt til slike formål.

 

I tillegg til dette, kan det i utgangspunktet kreves erstatning for øvrige utgifter som kommer som en konsekvens av mangelen. Dette kan dreie seg om ekstra utgifter i forbindelse med demontering av mangelfull kledning og påfølgende montering av ny.

 

Avslutningsvis skal nevnes at det kan tenkes at kjøper av brukt bolig har krav mot selgeren dersom den aktuelle boligen har royalimpregnert kledning. Terskelen vil her være høyere, men det er ikke umulig dersom utbedringskostnadene blir store. I slike tilfeller er det viktig å huske at man ved kjøp av bolig har en vid adgang til å gjøre krav gjeldende direkte mot den som selgeren av boligen kjøpte produktene av – også i tilfeller hvor kravet ikke kan føre frem mot selgeren fordi vesentlighetskravet i avhendingslova ikke er oppfylt.

 

Ta kontakt med Advokatfirma Tingmann i Stavanger for en uforpliktende prat dersom du har royalimpregnert kledning og lurer på dine rettigheter. Våre advokater har bred erfaring på det aktuelle området, og vi kan også bistå med engasjering av relevant fagkyndig kompetanse.