VERDSETTELSE AV EKTEFELLES NÆRINGSVIRKSOMHET VED SKILSMISSE

VERDSETTELSE AV EKTEFELLES NÆRINGSVIRKSOMHET VED SKILSMISSE

Skilsmisser kan reise vanskelige juridiske spørsmål. I tillegg kommer den konkrete verdsettelsen når den ene ektefellen driver egen næringsvirksomhet. Denne vil ofte dreie seg om store verdier, og må avgjøres skjønnsmessig. I mangel av et effektivt marked for kjøp og salg av næringsvirksomhet, må verdien beregnes på en faglig og troverdig måte – ikke minst slik at begge parter kan ha tillit til at verdsettelsen er korrekt og i tråd med de regler som gjelder for ektefelleskifter. Dette kan spare partene for vondt blod, og også lange rettslige prosesser.

 

Med mindre partene har avtalt særeie, eller at næringsvirksomheten kan holdes utenom delingen som skjevdelingsmidler, er den store hovedregelen at også næringsvirksomhet i utgangspunktet inngår i det som kalles  likedelings­grunnlaget; altså det partene skal dele 50/50. Dette uavhengig av hvem som står som formell eier.

 

Og – fortsatt som hovedregel – skal bedriftens goodwill regnes med ved verdsettelsen av næringsvirksomheten.

 

Men hva med den delen av goodwillen som knytter seg direkte til ektefellens person, eller personlige innsats? For eksempel den energiske gründeren som ikke kan selge bedriften for like mye uten at hun forplikter seg til å jobbe der i 5 år til?

 

Ekteskapslovens forarbeider gjør unntak for goodwill som «… i særlig grad er knyttet til ektefellen personlig, f.eks. har grunnlag i ektefellens spesielle kvalifikasjoner innen sitt yrke som advokat, konsulent e.l.». Slik goodwill skal altså (i utgangspunktet) ikke være med i verdsettelsen.

 

Men det kan være at goodwillen må deles i en «personlig» og en «forretningsmessig» del. Og hvordan skal latent skatt hensyntas? Uansett: verdsettelse av næringsvirksomhet vil alltid kunne by på utfordringer, og kunne lede til tvister.

 

Verdsettelsen vil derfor best skje i et samspill mellom økonomi og juss, hvor økonomiske faktorer knyttes opp både mot lovens konkrete regler, og mer generelle regler om bevisvekt og sannsynliggjøring. Heller ikke må man undervurdere verdien av en faglig korrekt og pedagogisk fremstilling, som begge parter kan ha tillit til.

 

I Advokatfirma Tingmann har vi lang erfaring med å jobbe i grensesnittet mellom juss og økonomi, og lang erfaring i å jobbe tverrfaglig sammen med økonomer, regnskapsførere og revisorer. Vi har et bredt nettverk av ressurspersoner vi trekker inn dersom det er ønskelig – både ved de innledende vurderinger, og som sakkyndige dersom saken til slutt må til retten. Vårt mål vil likevel alltid være å løse saken før det går så langt.

 

Ta kontakt med Advokatfirma Tingmann for en uforpliktende prat, så er vi sikre på at vi kan sette sammen det rette teamet for nettopp ditt ektefelleskifte.