Tildeling av offentlige kontrakten som hjelpetiltak under Covid – 19

Flere aktører – deriblant NHO – har tatt til orde for økte prosedyrekrav, kunngjøringsplikt og lavere terskelverdier ved offentlige anskaffelser. Med andre ord ønsker stor deler av næringslivet en videre rettsliggjøring ved tildeling av offentlige kontrakter under terskelverdiene.

KS mener dette vil være svært negativt for små og mellomstore bedrifter. KS’ advokat Kristine Røed Brun skriver i en innlegg til Anud 365 at; «…økt rettsliggjøring av anskaffelsesprosessen, ved for eksempel å stille økte prosedyrekrav ved tildeling av kontrakter av lav verdi, ikke er veien å gå. Vår erfaring er at det ofte er de små- og mellomstore bedriftene som «snubler» i anskaffelsesjusen når de skal levere inn tilbud i kunngjøringspliktige anskaffelser. Vi opplever for eksempel at mindre bedrifter i større grad har utfordringer med å levere inn tilbud gjennom KGV-verktøy og at de oftere leverer inn tilbud med forbehold som fører til avvisning. Vi er derfor bekymret for at økte krav, og en eventuell senkning av nasjonal terskelverdi, kan gjøre det enda vanskeligere for lokalt næringsliv og mindre bedrifter å delta i det offentliges anskaffelser.»

KS viser til at slik krav vil gjøre det vanskeligere for offentlige oppdragsgivere å støtte opp om lokalt næringsliv under den pågående pandemien.

Dette standpunkt fremstår for oss å være en nokså negativ oppfatning av nødvendigheten av økt anskaffelseskompetanse i små og mellomstore bedrifter. Økt anskaffelseskompetanse hos mindre aktører vil være helt sentralt for å høyne disse aktørenes konkurranseevne. Som Røed Brun også skriver i sitt innlegg, eksisterer det allerede et handlingsrom under dagens regelverk for å gjøre offentlige kontrakter mer tilgjengelig for lokale aktører – herunder oppdeling av kontrakter. Det som imidlertid ikke vil være lovlig vil være å dele opp kontrakter – eller å «designe» konkurranser – med det formål å unngå kunngjøring og da også konkurranse om kontrakter.

Offentlige kontrakter kan være viktige for mange leverandører i den spesielle situasjonen vi nå befinner oss i. Behovet for åpenhet, likebehandling og etterprøvbarhet ved tildeling av denne type kontraktene blir imidlertid ikke mindre. Konkurransen vil nok tvert imot være større. Behovet for en åpen og klar prosess vil da om noe være enda større. Dette vil også gjelde kontrakten til lavere verdier. En rettsliggjøring av denne type anskaffelser vil i større grad sikre at offentlige midler benyttes korrekt – og at de leverandørene som leverer det beste tilbudet også får kontrakten.