Advokatene våre har den spesialkompetansen som er nødvendig for å få gode resultater for våre klienter.

Våre advokater bistår i saker knyttet til trafikkskade, yrkesskade, ansvars- og fritidsskade, materielle skader. Er du påført personskade kan du ha rett på erstatning. Våre advokater kan hjelpe deg med å fremme erstatningskrav.

Vi bistår med:

I noen tilfeller kan det være aktuelt å fremme erstatningskrav mot uaktsom person/selskap, eventuelt mot deres forsikringsselskap. Som eksempler kan nevnes at huseier kan bli ansvarlig for mangelfull strøing eller ved ikke å ha fjernet istapper fra hustak, eier kan bli ansvarlig for skader forvoldt av dyr osv. Hvorvidt det grunnlag for erstatningskrav vil bero på en skjønnsmessig vurdering av en rekke forhold, blant annet om det foreligger brudd på lov/forskrift/vanlig adferdsmønster, hvor stor risikoen for skade er, om det forelå handlingsalternativ osv. Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte vil man kunne ha krav på erstatning for påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse).

Dersom du skader deg i en ulykke i fritiden, og du har en privat eller kollektiv forsikringsdekning, vil du kunne ha rett på erstatning.

Ved store materielle skader, for eksempel boligbranner, kan det være fornuftig å få bistand fra advokat for å få korrekt erstatningsoppgjør. Vi hjelper blant annet med å innhente takst og annen dokumentasjon, fremsettelse av erstatningskrav, bistå i forhandlingsmøter, arbeid i klagesaker og saker for domstolene. Ved tvist vil normalt rettshjelpsforsikring tilknyttet bolig- eller innboforsikringen gi deg dekning av advokatutgifter.

Dersom du er påført personskade i trafikkulykke, eller dersom du har mistet en forsørger i en slik ulykke, kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Tilsvarende kan man ha rett til erstatning dersom man blir skadet av et ukjent, eller uforsikret, kjøretøy.

I tillegg til erstatning fra bilansvarsforsikringen kan skadelidte ha rett til erstatning i henhold til fører-/passasjerulykkesdekning, reiseforsikring og eventuelt andre forsikringsdekninger. Aktuelle krav kan være erstatning for påførte/fremtidige utgifter, erstatning for påført/fremtidig inntektstap (inklusive erstatning for tapt hjemmearbeidsevne), menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), og eventuelt forsørgertapserstatning. Skadelidte har også normalt rettigheter fra NAV/HELFO.

Vi har lang erfaring med å bistå klienter i trafikkskadesaker. Ta gjerne kontakt dersom du trenger bistand i trafikkskadesak. I disse sakene tilbyr vi gratis førstegangsvurdering av saken. Forsikringsselskapene dekker normalt utgifter til juridisk bistand på linje med andre utgifter våre klienter har.

Dersom du er påført skade etter å ha blitt utsatt for en straffbar handling vil du normalt kunne fremme erstatningskrav mot gjerningsperson, eventuelt søke voldsoffererstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning.

Det kan være aktuelt å kreve erstatning for å dekke utgifter du har hatt i etterkant, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning (erstatning for tort og smerte, og for annen krenkelse eller skade av ikke-økonomisk art), menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), eventuelt forsørgertapserstatning. Dersom den straffbare hendelsen skjedde før 01.01.1975 kan man søke om rettferdsvederlag. Dette er en offentlig kompensasjonsordning for de som har kommet spesielt uheldig ut og/eller hvor det offentlige er å bebreide i saken.

De som skades i arbeid (arbeidsskade eller yrkessykdom) kan ha rett på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap, eventuelt fra Yrkesskadeforsikringsforeningen dersom arbeidsgiver ikke har forsikring.

Aktuelle krav ved yrkesskader/-sykdom kan være erstatning for påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap, menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), eller forsørgertapserstatning etter dødsfall. Videre kan slike skader gi rett til utvidet utgiftsdekning og menerstatning fra NAV/HELFO.

Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp i yrkesskadesak/yrkessykdomssak. På grunn av foreldelses- og meldefrister er det en fordel om du tar kontakt så raskt som mulig. Husk å ta vare på dokumentasjon for ulykken (eller for eksponeringen ved yrkessykdom), skader og tap.

Vi gir gratis førstegangsvurdering. Forsikringsselskapene dekker normalt utgifter til juridisk bistand på linje med andre utgifter våre klienter har.