Familieretten er en del av privatretten som inneholder rettsreglene om familieforhold, for eksempel regler for inngåelse og oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap, ugift samliv, formuesforholdet mellom ektefeller, registrerte partnere og samboere, samt forholdet mellom foreldre og barns rettigheter.

Et ekteskap opphører enten ved død eller separasjon og skilsmisse. Ekteskapsloven regulerer hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje ved separasjon og skilsmisse. Dersom ektefellene ønsker en annen fordeling enn det som fremgår av ekteskapsloven, må de før eller under ekteskapet inngå en ektepakt. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller, og må oppfylle visse formkrav for å være gyldig. Det er først og fremst behov for ektepakt dersom ektefellene ønsker å avtale særeie, innskrenke retten til skjevdeling, gi større gaver mellom ektefellene m.m.

Forholdet mellom samboere er ikke like lovregulert som forholdet mellom ektefeller, og det oppstår ofte konflikter ved brudd mellom samboere. For samboere er det derfor spesielt viktig å inngå avtaler som regulerer forholdet under samboerskapet og hva som skal skje ved samboerskapets opphør. I en samboeravtale bør det fremgå hvem som eier hva, hva som skal skje med eiendeler som blir kjøpt i fellesskap eller erverves sammen i fremtiden, samt regulering av gjeld knyttet til bolig og lignende.

Samboeres rettigheter ved den annens død er i senere tid blitt regulert i arveloven, dog i en meget begrenset grad og med en del forutsetninger. For å sikre samboerens rettigheter ved den annens død, bør samboerne opprette et gjensidig testament.

Når foreldre går fra hverandre er det en rekke forhold til felles barn som må avklares. Det kan for eksempel oppstå uenighet om hvem som skal ha hovedansvaret for felles barn, delt omsorg, hvor barnet skal bo fast, og omfanget av samværsrett til den som ikke bor fast med barnet osv. Enhver problemstilling skal løses ut i fra hva som anses å være best for barnet i fremtiden. I denne vurderingen er det en rekke forhold som spiller inn, og hvert enkelt tilfelle må avgjøres konkret. Derfor kan et forhold som har avgjørende betydning i en sak ha mindre betydning i en annen.

Vi bistår klienter regelmessig med bl.a.:

  • Rådgivning, opprettelse og tolkning av ektepakter og samboeravtaler
  • Bistand, herunder prosessoppdrag, ved økonomisk oppgjør ved separasjon/skilsmisse
    og/eller opphør av samboerskap
  • Bistand, herunder prosessoppdrag, i tilknytning til spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn
  • Rådgivning, opprettelse og tolkning av testamenter
  • Rådgivning i arverettslige spørsmål og bistand som prosessfullmektig i arvetvister
  • Rådgivning og opprettelse av nødvendige dokumenter ved generasjonsskifter, også i næringsvirksomhet
  • Rådgivning knyttet til arveavgift, herunder bistand ved utarbeidelse av gave-/arvemelding
  • Bistand ved offentlig og/eller privat skifte avdødsbo