Arbeidsretten omfatter alle juridiske forhold knyttet til arbeidsforhold.

Det være seg inngåelse av arbeidsavtale, den løpende gjennomføringen av arbeidet med de endringer og omstillinger dette kan innebære, eller avslutning av arbeidsforholdet.

Regelverket er omfattende, og i tillegg til den svært sentrale arbeidsmiljøloven finnes også en rekke regler i særlovgivning som ferieloven og folketrygdloven, samt arbeidsavtaler og tariffavtaler.

Sentrale problemstillinger for arbeidstakere er oftest knyttet til gjennomføringen og avslutningen av arbeidsforholdet, hvor en kan oppleve at arbeidsgivere ønsker å foreta endringer som får negative konsekvenser for en eller flere ansatte. Dette kan gjelde endringer i arbeidssted eller arbeidstid, en økning eller reduksjon i arbeidsoppgaver og ansvar, lønnsendringer, eller avslutning av arbeidsforhold – både på grunn av individuelle forhold ved den enkelte arbeidstaker eller bedriftens behov for eller ønske om omstillinger som innebærer at nedbemanning må gjennomføres. Arbeidsgivers adgang til å gjennomføre endringer ved utføringen av arbeidet følger av styringsretten, og arbeidstakere må i utgangspunktet belage seg på å tåle de endringer arbeidsgiver pålegger – såfremt arbeidsgiver opptrer innenfor rammene av styringsretten. Denne retten begrenses av det arbeidsrettslige regelverket, individuelle arbeidsavtaler og kollektive avtaler som tariffavtaler.

Vi bistår særlig i saker angående disse problemstillingene innenfor arbeidsrett:

  • Utarbeidelse og vurdering av ansettelsesavtaler
  • Oppsigelse og nedbemanning
  • Avskjed
  • Personalkonflikter
  • Avslutning av ansettelsesforhold og forhandlinger knyttet til dette
  • Pensjonsordninger
Jørgen Stangeland

Ta kontakt for gratis førstegangsråd