Oppsigelse eller avskjed? Hva er forskjellen og hva kreves?

Oppsigelse eller avskjed? Hva er forskjellen og hva kreves?

 

Det å miste jobben, enten ved oppsigelse eller avskjed, kan medføre store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker.

 

Hva er egentlig forskjellen på oppsigelse og avskjed? Og hvilke krav oppstiller arbeidsmiljøloven for at en oppsigelse/avskjed skal være lovlig?

 

Etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7 kan en arbeidstaker ikke sies opp uten at det er «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

 

Ifølge aml. § 15-14 kan en arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker – med umiddelbar fratreden – dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen».

 

Ved en oppsigelse vil arbeidstakeren som hovedregel arbeide som vanlig i tiden fra oppsigelsen blir gitt, og frem til utløpet av oppsigelsestiden. Dette til forskjell fra en avskjedigelse, hvor arbeidsforholdet umiddelbart skal opphøre. Avskjed er med andre ord en svært alvorlig reaksjon, og forutsetter at arbeidstaker har opptrådt på en fullstendig uakseptabel måte.

 

Det må alltid foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak for å vurdere om vilkårene for oppsigelse og/eller avskjed er oppfylt. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.

 

Stillingsvernet i Norge er sterkt, og det skal gode grunner til for å si opp en ansatt, og enda sterkere grunner ved avskjed.

 

Har du spørsmål i forbindelse med oppsigelse/avskjed? Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat.