Oppsagt under graviditet?

Oppsagt under graviditet?

 

Det er vel kjent og enighet om at graviditet i seg selv ikke er en gyldig oppsigelsesgrunn. Arbeidstakere, som er gravide mens de er i et ansettelsesforhold, har et særskilt oppsigelsesvern etter arbeidsmiljøloven § 15-9.

 

Arbeidsmiljøloven § 15-9 gir et særskilt vern mot oppsigelse av en ansatt som er gravid

 

Bestemmelsen første ledd lyder slik:

 

«Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.»

 

Det er omvendt bevisbyrde ved oppsigelse av en arbeidstaker som er gravid

Som det fremgår av bestemmelsen ovenfor, vil en eventuell oppsigelse av en gravid arbeidstaker, anses å ha sin årsak i graviditeten, med mindre det anses «overveiende sannsynlig» at oppsigelsen skyldes andre forhold.

 

Bestemmelsen er streng, og innebærer en sterk beskyttelse av den gravide. Arbeidsgiveren har bevisbyrden for at oppsigelsen ikke skyldes graviditet, og det stilles strenge krav til bevis under disse omstendighetene.

 

Det kreves ikke at graviditeten er hovedårsaken til oppsigelsen. Det er nok at graviditeten eventuelt har medvirket til beslutningen om oppsigelse.

 

Loven oppstiller strenge krav til arbeidsgivere

En arbeidsgiver som vurderer å meddele oppsigelse av en ansatt som er gravid, må foreta grundige overveielser og vurderinger med tanke på dokumentasjon og prosessen forut for oppsigelsen.

 

Dersom arbeidsgiver ikke har tilstrekkelige bevis og dokumentasjon for at oppsigelsen faktisk skyldes andre forhold – og ikke er medvirket av den ansattes graviditet, vil en ev. oppsigelse av den ansatte under disse forhold, anses usaklig og kjennes ugyldig.

 

Eksempel fra virkeligheten

Advokatfirmaet Tingmann AS ved advokat Vivian Nevland bistod nylig en ansatt, som var innkalt til drøftelsesmøte med arbeidsgiver etter aml. § 15-1. Arbeidsgiver var klar over at den ansatte var gravid, men ønsker likevel å drøfte oppsigelse av hennes ansettelsesforhold. Den ansatte møtte opp i drøftelsesmøte sammen med advokat Nevland.

 

Under drøftelsesmøte ble det uttrykkelig vist til arbeidsmiljøloven § 15-9, som sier at en ev. oppsigelse av en ansatt som er gravid, skal anses å ha sin grunn i dette, med mindre arbeidsgiver kan bevise – med overveiende sannsynlighet – at oppsigelsen skyldes andre legitime forhold.

 

Med dette for øyet, ble det bedt om dokumentasjon for hvilke forhold arbeidsgiver her vurderte som legitime grunner til å eventuelt si opp den ansatte.

 

Kort tid etter møtet konkluderte arbeidsgiver med at de ikke hadde tilstrekkelige bevis, som kunne underbygge en oppsigelse av den ansatte. Dette innbar videre at arbeidsgiver heller ikke hadde nok dokumentasjon til å oppfylle det strenge beviskravet, som her kreves. Arbeidsgivers beslutning ble dermed at ansettelsesforholdet skulle bestå og at det ikke skulle gis oppsigelse.

 

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Tingmann AS dersom du har spørsmål i tilknytning til dette og/eller ønsker bistand i arbeidssak du står i.