Tingmann AS er et advokatfirma med lange tradisjoner

Vi har våre røtter tilbake til 1952 da advokatfirmaet ble etablert av advokat Ole Helliesen.

Firmaet har siden etableringen hatt sitt tilholdssted sentralt i Stavanger og har gjennom årene utviklet seg til å bli et kjent advokatfirma i regionen.

Firmaet er tidligere kjent som Advokatfirma Helliesen. Fra 2020 er selskapet Advokatfirma Tingmann AS.

Advokatfirma Tingmann skal være et kompetansehus i Stavanger som leverer tjenester innen de fleste forretningsjuridiske fagdisipliner. Vi bidrar som en rådgiver og problemløser for norske oppdragsgivere, både privatpersoner og bedrifter i lokale eller internasjonale forhold, herunder utenlandske klienter.

DSC_6374
DSC_6141 x 1920

Kultur:

Jussen er for oss et hjelpemiddel, ikke et mål i seg selv. I tillegg til relevant fagkompetanse opplever vi evnen til å vise empati, respekt og ydmykhet som avgjørende for resultatet av prosessen.

Vi jobber først og fremt med mennesker, ikke paragrafer.

Våre medarbeidere ivaretar kompetanseområder innen juss, økonomisk rådgiving, finansiering og økonomi. Ut fra klientens konkrete behov, setter vi sammen teamet som er best egnet til å løse problemstillingen. En helhetlig tilnærming sikrer god forståelse for alle sider av klientenes virksomhet, og dette er nok en av hovedårsakene til at vi har utviklet mange langvarige relasjoner.

Vårt mål er å gi best mulig resultat for våre klienter.

Advokatfirma Tingmann og spesialkompetanse:

Advokatfirmaet har også tilknyttet seg spesialkompetanse innen økonomi og ledelse ved et kontorsamarbeid med personer med bedriftsøkonomisk kompetanse – og tar sikte på å være en «one stop shop» innen forretningsjus.

DSC_5992 x 1920

Ofte stilte spørsmål

Næringskunder

Hva betyr terminering av kontrakt?

Terminering av kontrakt betyr ganske enkelt sletting/avbrytning av kontrakt. Dette kan tenkes gjort på flere måter. Som regel inneholder kontrakten selv vilkår som regulerer oppsigelse eller terminering på annen måte.

Hvordan avvikle et as?

Oppløsning og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Først må selskapets generalforsamling med minst 2/3 flertall beslutte at selskapet skal oppløses. Dette må meldes til foretaksregisteret straks etter at beslutningen er gjort. Når dette er gjort, starter det som kalles «avviklingsperioden». Denne kan ikke være kortere enn 6 uker, og bør ikke være lengre enn 12 måneder. Det er styret som har ansvaret for avviklingen av selskapet, og det har en rekke oppgaver i avviklingsperioden. Det er viktig at dette gjøres på riktig måte, og styret i selskap som er under avvikling bør forsikre seg om at de har kontroll på hva som konkret må gjøres i avviklingsperioden.

Etter at avviklingsperioden er slutt, skal generalforsamlingen godkjenne avviklingsoppgjøret og beslutte sletting av virksomheten. Dette kan tidligst gjøres etter at kreditorfristen på 6 uker er ute, og krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.  Meling om sletting skal sendes foretaksregisteret straks etter at beslutningen er tatt. I denne sammenheng skal også sendes inn siste årsregnskap til regnskapsregisteret. Det må også meldes fra til skatteetaten.

Merk at det er en forutsetning for slik avvikling at selskapet har eiendeler til å dekke forpliktelsene. Hvis slike midler ikke finnes, må styret i selskapet i stedet begjære oppbud (konkurs).

Hvordan avvikle en bedrift?

Hvis du vil avvikle din bedrift, er det viktig at du gjør dette på riktig måte. Fremgangsmåten avhenger av hva slags type bedrift du skal avvikle (f.eks. AS, enkelpersonsforetak, NUF, ANS/DA). Det er mange forpliktelser og oppgaver i forbindelse med avvikling av bedrift, og feilaktig fremgangsmåte kan medføre ansvar og tvangsmulkt.

Hvordan avvikle enkeltmannsforetak?

Enkeltpersonsforetak slettes ved å sende inn samordnet registermelding, hvor det krysses av for «Melde sletting». Hvis foretaket er mva.-pliktig, må det beregne, rapportere og betale mva. av varebeholdning og driftsmidler når virksomheten opphører. Dette gjøres via siste mva.-melding. Husk at det er den som innehar et enkeltpersonsforetak er fullt og helt personlig ansvarlig for alle forpliktelser som foretaket måtte ha, og at dette også gjelder etter at foretaket er slettet. Det er derfor tilrådelig å gjennomføre en skikkelig og ryddig avviklingsprosess.

Hvordan lage kontrakt?

I Norge har vi som utgangspunkt fullstendig avtalefrihet, og en kontrakt kan dermed lages på mange forskjellige måter. En kontrakt kan være et kontraktssett på hundrevis av sider, og det kan være snakk om to setninger på en serviett. Felles for disse er at de er skriftlige nedtegnelser som beskriver noe som to eller flere parter er enige om, og som typisk oppstiller rettigheter og plikter for de involverte. Generelt i forretningslivet er det klart tilrådelig å være nøye når det utarbeides kontrakter, og det kan ofte være en god idé å innhente bistand fra advokat når det er snakk om inngåelse av kontrakter av en viss størrelse.

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsrett er en fellesbetegnelse på den delen av rettsvitenskapen som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver- og taker.

Hva er arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven er lovverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver- og taker. Loven er ufravikelig i arbeidstakers disfavør, med mindre annet er særskilt fastsatt.

Hvem må følge arbeidsmiljøloven?

Alle virksomheter som sysselsetter arbeidstaker, med unntak som uttrykkelig er fastsatt i lovens §1-2 annet ledd. Det mest praktiske unntaket gjelder for de fleste statsansatte, hvor det er statsansatteloven som gjør seg gjeldende.

Hva er formålet med arbeidsmiljøloven?

Formålet med arbeidsmiljøloven er i hovedsak å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til privatliv og om retten til å selv bestemme over egne personopplysninger.

Næringskunder

Hvilken lov regulerer personvernet?

Personvernet reguleres i hovedsak av personopplysningsloven. Av denne loven fremkommer at personvernforordningen (GDPR) også gjelder som lov, med de tilpasninger som følger av personopplysningsloven.

Hvilken sammenheng er det mellom personvern og taushetsplikt?

Det er klar sammenheng mellom reglene om personvern og taushetsplikt. Generelt kan sies at personer som i forskjellige sammenhenger behandler personopplysninger som er unntatt offentlighet med begrunnelse i personvernet, også har taushetsplikt hva gjelder disse opplysningene.

Hvorfor er personvern viktig?

Personvern er en menneskerettighet, og det er viktig fordi et godt ivaretatt personvern sikrer hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv.

Hvordan skrive oppsigelse?

Det er knyttet diverse formkrav til oppsigelse av arbeidstaker. For det første skal oppsigelse alltid skje skriftlig. Oppsigelsen skal leveres til arbeidstakeren personlig, eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakerens oppgitte adresse. Videre må opplyses om diverse rettigheter som arbeidstakeren har i denne forbindelse, samt om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuell tvist. Begrunnelse skal oppgis dersom arbeidstakeren krever det.

Husk at det gjør seg gjeldene en rekke formkrav også i forkant av en oppsigelse. Brudd på disse formkravene kan etter omstendighetene føre til at oppsigelsen finnes ugyldig, selv om de faktiske vilkårene for oppsigelse er tilstede. Ugyldig oppsigelse av arbeidstaker medfører som oftest et økonomisk ansvar for arbeidsgiver.

Hva er immaterielle eiendeler?

Immaterielle eiendeler er verdier i et selskap som ikke er fysiske gjenstander. Dette kan være varemerker, forretningsnavn, patenter, forskning og utvikling, etc.

Hva er MVA?

Merverdiavgift (MVA) er en generell forbruksavgift som blir lagt til varer eller tjenester i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlands omsetning.

Hvor mye er MVA?

MVA er i de fleste tilfeller 25%, men det finnes enkelte unntak.

Hva er strafferett?

Strafferett er en fellesbetegnelse på den delen av rettsvitenskapen som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser.

Når kan man avskjedige en ansatt?

Arbeidsgiver kan avskjedige ansatt på dagen når denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed er det mest inngripende virkemidlet som arbeidsgiver har til rådighet i forholdet til sine ansatte, og en arbeidsgiver må utvise stor aktsomhet ved anvendelse av dette virkemidlet. Husk at det også her foreligger en rekke formkrav som må oppfylles, og som i seg selv kan føre til ugyldighet dersom de ikke følges.

Hvilke forhold må være tilstede for en oppsigelse?

Generelt kan en arbeidsgiver si opp en ansatt når oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakerens, arbeidsgiverens eller bedriftens forhold. Oppsigelse av arbeidsforhold rammer typisk arbeidstakeren hardt, og det er derfor i praksis strenge krav til begrunnelsen. Det er viktig at arbeidsgiveren foretar forsvarlig og saklig saksbehandling, og at formkravene følges.

Privatkunder

Hvordan søke om skilsmisse?

Du kan søke om skilsmisse på fylkesmannen sine nettsider. Det stilles krav om at det minst må ha gått 1 år av separasjonstiden eller at dere har bodd borte fra hverandre i minst to år.

Når trenger jeg advokat?

Vi anbefaler at du tar kontakt med advokat dersom du risikerer og/eller står i en tvist med en motpart og er usikker på dine rettigheter. Advokaten vil gi deg råd og  veiledning i din sak, slik at du selv kan vurdere om du vil håndtere saken din selv eller om du ønsker hjelp fra advokaten. Det kan også være lurt å benytte advokat fra et tidlig stadium for å oppnå et best mulig resultat. I mange saker vil også ditt forsikringsselskap kunne dekke store deler av dine ev. advokatutgifter.

Hva gjør en advokat?

En advokat gir råd og veiledning om rettsspørsmål og bistår klienter i ulike saker. Arbeidsoppgavene kan være å sende en henvendelse til motparten i saken, representere klienten i forhandlinger med motparten, utarbeide kontrakter og andre juridiske dokumenter, samt prosedere saker for domstolene på vegne av klienten. Advokaten skal ivareta klientens interesser og er på mange måter klientens talsmann utad.

Hvordan skrive testament?

Et testamentet må utformes skriftlig. Testamentet skal inneholde en beskrivelse av hvem som skal arve din formue etter din død. For å kunne skrive et testament må du være over 18 år, ikke dement og ikke ha svekkede åndsevner. Testamentet bør ha en påskrift, hvor man signerer for at formkravene er oppfylt. I tillegg bør det inneholde dato, vitnenes adresse og yrke, testators fødselsnummer, om arven skal være mottakerens særeie og ev. tilbakekallelse av tidligere testament. I utgangspunktet kan du fritt testamentere bort hva du vil, men det finnes begrensinger i arveloven dersom du er gift, har barn og/eller er samboer med felles barn.

Hva er forskjellen på separasjon og skilsmisse?

Hvis du er gift, men ikke lenger ønsker å være gift, kan du søke om separasjon. Dette kan f.eks. gjøres ved å sende inn en søknad om separasjon til fylkesmannen. Separasjonstiden vil da være på 1 år. Det er viktig at ektefellene ikke bor sammen i denne tiden. En annen måte å ta det første steget mot skilsmisse, er å flytte fra hverandre uten å søke om separasjon. Etter 2 år med faktisk samlivsbrudd, kan det søkes om skilsmisse. Skilsmisse, derimot, opphører ekteskapet i sin helhet og opphører alle økonomiske bånd og rettigheter som finnes mellom ektefellene.

Hva har du krav på ved skilsmisse?

Utgangspunktet er at du har krav på å ta med deg ut av ekteskapet det du hadde med deg inn. Det stilles krav om at midlene «klart må kunne føres tilbake til» midler du hadde da du giftet deg. Verdier av det som er skapt under ekteskapet, skal deles likt mellom ektefellene.

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en avtale mellom ektefellene om hvordan verdiene mellom dem skal fordeles ved en ev. skilsmisse i fremtiden eller ved død. Det vanligste er at ektepakt opprettes når ektefellene ønsker en annen fordelingsmåte enn lovens normalordning med felleseie. F.eks. at partene ønsker særeie som formuesordning.

Hvordan skrive ektepakt?

Ektepakt må være skriftlig. Det finnes standardskjema for ektepakt for tinglysing i Ektepaktregisteret på brreg.no. Vi anbefaler likevel kontakt med advokat for bistand, dersom dere er usikker på utfyllingen eller har andre spørsmål i tilknytning til dette.

Hva er formue?

Formue er en betegnelse for den økonomiske verdier av eiendeler og verdier en person disponerer etter fradrag for gjeld og andre økonomiske forpliktelser.

Privatkunder

Hva koster samboerkontrakt?

Prisen for samboerkontrakt vil ligge på ca. kr 6-8000 inkl. mva. Dette vil bero på omfanget av oppdraget og hvor detaljert samboeren ønsker at kontrakten skal utformes. Dette avtales direkte med klienten.

Hva har samboer krav på ved samlivsbrudd?

Ved samlivsbrudd har du krav på det du eier. Eierforholdene er altså helt avgjørende for hva du har krav på. Det gjelder likevel noen særregler om at en samboer kan bli medeier gjennom direkte eller indirekte bidrag. I tillegg finnes det også regler om vederlagskrav, hvor en samboer kan kreve en form for kompensasjon for den berikelse samboeren har tilført den andre.

Hvordan skrive samboerkontrakt?

En samboerkontrakt bør nedfelles skriftlig, og undertegnes av begge samboerne. Avtalen bør inneholde en beskrivelse av hvem som eier hva, og hva som skal skje dersom det blir samlivsbrudd. Kontrakten bør tilpasses i stor grad det enkelte paret, og bør skrives fra bunnen av. Dette kan dere gjøre på egen hånd eller ved hjelp av en advokat.

Hvordan fordeles arv?

Det følger av slektsarvereglene i arveloven og/eller av et testament hvordan arven skal fordeles.

Dersom det ikke er opprettet testament, vil arven fordeles etter arverekkefølgen i arveloven, hvor arvegangsklasse 1 er avdødes barn eller barnebarn, arvegangsklasse 2 er avdødes foreldre eller søsken og arvegangsklasse 3 er avdødes besteforeldre eller deres barn.

Hva arver vi fra foreldrene våre?

Barn har krav på å arve 2/3 av sin mor og fars samlede formue.

Hvem arver hva?

Avdødes barn har rett til å arve 2/3 av foreldrenes formue. Det er dette som kalles for pliktdelsarven. Reglene om pliktdelsarven medfører at den som etterlater seg arv og har barn eller barnebarn bare kan testamentere fritt over 1/3 av formuen.

Ektefellers minstearv har prioritet foran pliktdelsarven. Ektefellen har rett til ¼ av formuen, eller minst 4 ganger folketrygdens Grunnbeløp på dødstidspunktet.

Hvor mye kan man få i forskudd på arv?

Det finnes ingen fastsatt beløpsgrense for hvor mye man kan gi i forskudd på arv. Utgangspunktet er at man kan gi så mye eller så lite som man ønsker. Dette inkluderer også verdier som fast eiendom, løsøre mv. Men, dersom det finnes øvrige arvinger som har krav på deler av det arvelater etterlater seg, og vedkommende ev. sitter i uskiftet bo, finnes det begrensninger for hvor mye som kan gis. Dersom en arving har fått mer i forskudd enn det den har krav på, vil det overskytende måtte tilbakebetales til dødsboet og fordeles til de andre arvingene.

Hvem har odelsrett?

Hvem om har odelsrett kalles odelsrekkefølgen og reguleres av odelslova § 8. Det følger av bestemmelsen at det bare er etterkommere av en med odelsrett som eier hele eiendommen, eller siste eier av hele eiendommen med odel sine barnebarn, som har odelsrett. Odelsrekkefølgen følger et såkalt linjeprinsipp. Det vil si at den med best odelsretts linje, går foran den med nest best; førstefødte og hans eller hennes barn, går altså foran neste søsken og hans eller hennes barn.