Ny høyesterettsdom vedrørende seksjonseiers adgang til å kreve retting av fellesareal.

Ny høyesterettsdom vedrørende seksjonseiers adgang til å kreve retting av fellesareal.

 

Høyesterett avsa i mars i år ny dom vedrørende seksjonseiers adgang til å kreve retting av fellesareal etter bustadoppføringslova §32.

 

Saken gjaldt krav mot utbygger fra kjøpere av eierseksjonen om retting av mangler knyttet til asfaltdekket i felles garasjeanlegg. Det prinsipielle spørsmålet var om enkeltstående seksjonseiere kan kreve retting av fellesareal etter bustadoppføringslova, eller om slike krav må fremsettes av eierseksjonssameiets styre – eventuelt av samtlige seksjonseiere i fellesskap.

 

Høyesterett slo enstemmig fast at enkeltstående seksjonseiere ikke kan fremsette krav om retting av fellesareal ovenfor utbygger. Dette betyr at krav mot utbygger om retting av mangler i fellesareal, må fremmes av styret i eierseksjonssameiet – eventuelt av samtlige seksjonseiere i fellesskap. Det kan imidlertid ikke utelukkes at løsningen kan bli en annen dersom retting praktisk sett kun berøre de seksjonseierne som fremmer kravet.