Misfornøyd ved kjøp av nyoppført bolig?

Misfornøyd ved kjøp av nyoppført bolig?

 

Har du akkurat kjøpt deg en nyoppført bolig, og oppdaget at den ikke er i en slik stand som du hadde forventet? Dersom boligen ikke er i samsvar med det avtalte, kan du klage til selger. I utgangspunktet har du fem års reklamasjonsfrist, men det er viktig å reklamere så snart som mulig etter at du har oppdaget feilen.

 

Hvilke forhold kan du klage på?

 

Du kan klage på feil og mangler ved boligen som ikke er i samsvar med avtalen eller offentligrettslige krav.

 

Videre kan du også klage dersom entreprenøren har gitt deg uriktige opplysninger, eller har unnlatt å opplyse om forhold ved boligen som du hadde grunn til å få opplyst.

 

Hva gjør du dersom selger informerer deg om feil før du har overtatt boligen?

 

Dersom du blir informert om at boligen har ulike feil før du har overtatt boligen og flyttet inn, er dette i utgangspunktet entreprenørens risiko og ansvar.

 

Dersom feilen f.eks. kan avhjelpes ved reparasjon, kan det være lurt å gi entreprenøren en frist til å gjennomføre dette. Hvis feilen ikke kan repareres eller utbedres på annen måte, er det viktig å påpeke feilen i protokollen ved overtakelsen.

 

Hva kan du kreve hvis boligen har mangler?

 

  1. Holde tilbake betaling

 

Du har anledning til å holde tilbake så mye av betalingen som er nødvendig for at kravet blir dekket. Du bør ikke holde tilbake mer penger enn det som representerer mangelen.

 

  1. Reparasjon

 

Du kan kreve at entreprenøren retter mangelen for deg. Det er viktig at du ikke forsøker å rette opp i feilen selv, før du har reklamert til selger, og gitt selger anledning til å utbedre. Entreprenøren har også rett til selv å tilby retting, men dette må i så fall skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.

 

  1. Prisavslag

 

Dersom mangelen ikke repareres av entreprenøren, kan du kreve prisavslag. Prisavslag vil si at du får tilbake en del av kjøpesummen, og dette vil som regel være lik kostnadene for å reparere mangelen.

 

  1. Heving

 

Dersom det foreligger vesentlige mangler ved kjøpet av boligen, kan du heve avtalen. Terskelen for å heve et boligkjøp, er høy. Heving vil også normalt ramme selger hardt, og det skal derfor en del til. Om manglene er så vesentlige at det gir grunnlag for å heve kjøpet, må alltid avgjøres ut fra en helhetsvurdering. Her må man f.eks. se hen til omfanget og arten av feil/mangler, entreprenørens mislighold og skyldgrad, om andre alternativer er aktuelle mv.

 

  1. Erstatning

 

Dersom du har hatt utgifter som følge av manglene med boligen, kan du som hovedregel kreve disse kostnadene dekket av selger.

 

Ta gjerne kontakt med oss!

 

Dersom du trenger hjelp til et spørsmål om en boligtvist, vil vi selvfølgelig hjelpe deg med å besvare dette og eventuelt bistå deg med saken din.