Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

Advokatfirma Tingmann AS bistår små og store entreprenører i byggeprosjekter, hvor problemstillinger omkring brukstillatelse og ferdigattest stadig dukker opp. Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

 

Hva er midlertidig brukstillatelse?

 

En midlertidig brukstillatelse gir en boligeier rett til å ta i bruk boligen selv om arbeidene ikke er helt ferdige. Et eksempel er at selve boligen er ferdigstilt, men at det fortsatt gjenstår arbeid på garasje eller utomhusarbeider. Da kan det være praktisk å få utstedt en midlertidig brukstillatelse slik at kunden kan ta boligen i bruk mens arbeidet ferdigstilles.

 

Hva er ferdigattest?

 

En ferdigattest er en bekreftelse på at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i samsvar med den offentlige tillatelsen som er gitt av kommunen på prosjektet. Ferdigattesten utstedes på grunnlag av erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker, og bygger på sluttdokumentasjon, som for eksempel samsvarserklæringer fra de ulike leverandørene.

Det er et krav etter plan og bygningsloven at det skal foreligge ferdigattest på alle søknadspliktige tiltak som er avsluttet.

 

Entreprenøren kan holde tilbake dokumentasjon

 

Dersom forbrukeren ikke betaler iht.  avtale, og mangler gyldig grunn for å holde tilbake betalingen, foreligger betalingsmislighold.

Når forbrukeren er i betalingsmislighold, gir det entreprenøren rett til å stanse sin leveranse. Dette følger av både bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven.

For at entreprenøren skal kunne stanse sine arbeider, må han først sende et varsel om at arbeidene blir stanset med mindre forbrukeren betaler. Dersom forbrukeren ikke betaler innen rimelig tid, kan entreprenøren stanse sin leveranse.

Hvor entreprenøren skal levere ferdigattest, midlertidig brukstillatelse, eller samsvarserklæringer som ligger til grunn for disse dokumentene, kan han stanse sin levering av disse ved å holde tilbake dokumentasjonen.

Entreprenøren bør gjøre en grundig vurdering av forbrukerens tilbakehold av kjøpesummen: Dersom det viser seg at forbrukeren hadde rett til å holde tilbake kontraktssummen kan entreprenøren komme i forsinkelses- og erstatningsansvar, herunder bli påført dagmulkt.

 

Forbrukeren kan holde tilbake betaling ved manglende dokumentasjon

 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er helt nødvendige for at forbrukeren skal kunne benytte boligen. Det betyr at dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelsen, kan ikke forbrukeren lovlig benytte boligen. Dette vil være en mangel ved leveransen fra entreprenøren.

Når entreprenøren ikke leverer avtalt ytelse til avtalt tid, kan forbrukeren holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Dette følger av både bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.

 

I en sak for Borgarting lagmannsrett fra 2017 (LB-2017-53899) fikk forbrukeren medhold i en tilbakeholdelse av kr. 50 000 av kontraktssummen som følge av manglende ferdigattest. Entreprenøren hadde sørget for at det forelå midlertidig brukstillatelse ved overtakelsen, men fulgte ikke opp med å ferdigstille arbeidene og avslutte med å søke om ferdigattest.

Advokatfirma Tingmann AS kan hjelpe deg

Våre advokater har god kompetanse på stansing og tilbakehold i ytelser i byggeprosjekter. Kontakt oss dersom du ønsker råd eller bistand i forbindelse med:

  • Stans av entreprenørens leveranse i byggeprosjekter
  • Varsel om stans
  • Tilbakehold av betaling i byggeprosjekt
  • Manglende sluttdokumentasjon