Krav om fjerning av trær på naboeiendom – grannelova §3

Hos Advokatfirma Tingmann opplever vi jevnlig at våre klienter lurer på om de kan kreve fjerning av trær beliggende på naboens eiendom.

 

Trærne oppleves typisk som begrensende for kvalitetene til egen eiendom, kanskje i form av redusert utsikt, ved at sol- og lysforhold blir dårligere, ved nedfall av blader og grener, og så videre. I tillegg er jo trær levende ting som vokser, noe som kan føre til at ulempene vokser i takt med selve treet.

 

Naboen på sin side oppleves kanskje som avvisende til forespørsel om fjerning eller beskjæring. Det er ikke uvanlig at trær som oppleves som en ulempe på egen eiendom, hevdes å utgjøre kvaliteter på naboeiendommen – f.eks. ved at den samme mangelen på utsikt gir redusert innsyn for naboen. Det kan hevdes at det er knyttet affeksjonsverdi til trærne, eller kanskje estetisk verdi. I tillegg kan fjerning og beskjæring være kostbart, særlig hvis det er snakk om større trær.

 

Alt i alt er trær i nabogrensen en vanlig kilde til konflikt mellom naboer, og noe som det kan være vanskelig å bli enige om. Men hva skal til for å kreve fjerning?

 

Det følger av naboloven §3 at trær ikke kan stå nærmere naboeiendommen enn tredjeparten av høyden til treet. F.ekst. må et seks meter høyt tre stå minst to meter unna naboeiendommen for at det ikke skal kunne være gjenstand for krav om fjerning eller beskjæring.

 

Det er imidlertid knyttet visse vilkår til krav om fjerning eller beskjæring.

 

For det første må treet være til skade eller serleg ulempe for naboen som krever fjerning. Det stilles ikke krav om særlig stor skade eller ulempe, men den må være virkelig. Dette må vurderes konkret etter forholdene på den aktuelle eiendommen.

 

Videre kan grunneieren motsette seg beskjæring eller fjerning dersom det er nemnande om å gjera for den å ha treet stående. I dette ligger at man i kraft av bestemmelsen kun kan kreve fjernet trær som naboen kun har bagatellmessig interesse i å ha stående.  Både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kan spille inn ved vurderingen her. Også dette må vurderes konkret etter forholdene.

 

I tillegg kan det ikke kreves fjerning eller beskjæring dersom det er nemnande om å gjera for naturmangfoldet på stedet at treet blir stående.

 

Ta kontakt med Advokatfirma Tingmann for en uforpliktende prat om din sak dersom du mener å rett til å kreve fjerning av naboens trær. Granneloven §3 inneholder flere vilkår som må vurderes konkret, og det er derfor tilrådelig at tvister om fjerning av trær tas gjennom rettsapparatet. Man kan fort havne i erstatningsansvar dersom man tar saken i egne hender.