Hva skjer når leverandøren for en offentlig oppdragsgiver går konkurs

Hva skjer når leverandøren for en offentlig oppdragsgiver går konkurs

EU-domstolen har i sak C-461/20 behandlet temaet om hvilken adgang det er etter anskaffelsesregelverket til å skifte leverandør i en kontrakt, når den opprinnelige leverandøren går konkurs og må avvikle sin virksomhet.

 

Saken EU-domstolen behandlet gjaldt en rammeavtale hvor en svensk offentlig oppdragsgiver hadde inngått rammeavtaler om innkjøp av it-utstyr med to leverandører for ulike området. En av leverandørene gikk konkurs og hvor konkursboets bobestyrer inngikk avtale med en ny leverandør om å overta og inntre i rammeavtalen. Den nye leverandøren hadde deltatt i den opprinnelige konkurranse – men da ikke fått tildelt noen kontrakter.

 

Leverandøren som hadde fått tildelt de øvrige rammeavtalene protesterte og mente at rammeavtalen inngått med leverandøren som hadde gått konkurs skulle være gjenstand for konkurranse og måtte lyses ut på nytt.

 

EU-domstolen slo fast at anskaffelsesdirektivet (2014/24/EU) artikkel 72 nr. 1 bokstav d ii) må forstås slik at det ikke er nødvendig med en å avholde ny konkurranse når den opprinnelig leverandøren er likvidert etter konkurs der en ny leverandør overtar rettighetene og forpliktelsene etter rammeavtalen. Bestemmelsen EU-domstolen fortolker svarer til anskaffelsesforskriftens (FOA) § 28-1 første ledd bokstav e.