Skal du leie bolig? Dette må du huske på!

Har du oppdaget skjult mangler ved kjøp av bolig?

 

Skal du leie bolig? Dette må du huske på!

 

Vurderer du å leie bolig? Kanskje alene, eller sammen med andre? Her er i alle fall noen av våre råd i den forbindelse.

 

Det første rådet er å skrive husleiekontrakt. En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker, som regulerer partenes rettigheter og plikter under leieforholdet. Dette kan eksempelvis være leieforholdets varighet, om det skal betales depositum, avtalt husleie, hvilken dato husleien skal innbetales og til hvilken konto, hva som omfattes av husleien, konsekvenser ved mislighold, samt ev. andre forhold, som partene finner hensiktsmessig å nedfelle skriftlig. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å skrive husleiekontrakt, selv om utleie og leietaker er bekjente. Dersom det skulle oppstå en uenighet mellom partene i ettertid, vil en husleiekontrakt som regel bidra til at konflikten kan løses hurtigere og i minnelighet.

 

Det andre rådet gjelder for dem som skal leie bolig i et kollektiv: Her er det viktig å sørge for at alle leietakerne skriver under kontrakten med utleier. Bakgrunnen for dette, er fordi det bare er de som skriver under kontrakten, som vil være ansvarlige overfor utleier. Dersom den ene i kollektivet f.eks. ikke betaler sin del av husleien, vil den som står oppført på husleiekontrakten være solidarisk ansvarlig til å betale dette overfor utleier. Leietakerne må deretter selv sørge for å rette krav mot den leietakeren som har misligholdt husleiebetalingen. Dersom hver enkelt selv skal være ansvarlig for sin betaling av husleie til utleier, må alle leietakere signere kontrakten. Alternativet til én felles kontrakt, er at hver enkelt leietaker i kollektivet inngår individuelle kontrakter med utleier.

 

Det tredje rådet er at boligen alltid bør undersøkes før du bestemmer deg for å inngå leieforholdet. Dette er særlig viktig med tanke på å avdekke eventuelle feil og mangler med boligen. Dersom du ønsker å leie boligen, bør ev. synlige feil medtas i husleiekontrakten, hvor dette opplyses om. Dette for å unngå ev. tvist i ettertid om at feilen oppstod i din leietid. Du skal ikke være ansvarlig for eventuelle feil som allerede var til stede på det tidspunkt du flytter inn i boligen.

 

Det fjerde rådet er at det bør opprettes depositumskonto. Hovedregelen er at utleier skal opprette en særskilt bankkonto for dette, og at du skal få tilbake beløpet ved leieforholdets avslutning. Dette forutsetter at boligen tilbakeleveres til avtalt tid, og i ryddet og rengjort stand. Videre er det viktig å være klar over at avtale om depositum må inngås før eller samtidig med leieavtalen. Utleier har ikke en rett til å kreve betaling av depositum etter at leieavtalen er inngått.

 

Helt avslutningsvis kan det nevnes at alle boligsaker er ulike, og må derfor alltid vurderes individuelt – og ellers i tråd med kontrakten og husleieloven. Det er ikke uvanlig at det kan oppstå husleietvister som til dels kan være komplekse, og som fordrer en nærmere vurdering av saken. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med en advokat, for å høre hvordan din sak står seg rent juridisk, før du ev. forsøker å løse tvisten selv. Vi har god juridisk erfaring på dette rettsområde, og tar gjerne en nærmere vurdering av saken din, dersom det er behov for det.