Har du blitt oppsagt eller avskjediget – og er uenig i dette? Husk å kreve forhandlinger innen to uker!

Har du blitt oppsagt eller avskjediget – og er uenig i dette? Husk å kreve forhandlinger innen to uker!

 

Det er nesten utenkelig å forestille seg et arbeidsliv hvor det ikke oppstår tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Advokatfirma Tingmann AS bistår jevnlig begge parter i slike arbeidskonflikter. I denne artikkelen vil hovedfokuset være rettet mot arbeidstakers rettigheter i en slik situasjon.

 

Arbeidsmiljøloven (aml.) § 17-3 oppstiller arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver

Bestemmelsen sier at en arbeidstaker kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver når han eller hun vil gjøre gjeldende at:

 

  • Oppsigelse eller avskjed er ulovlig
  • Det foreligger brudd på lovens regler om fortrinnsrett
  • Det har skjedd ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon
  • Man har krav på erstatning på grunn av disse forhold

 

Fristen for å kreve forhandlinger må fremsettes skriftlig og innen to uker, se aml. § 17-3 annet ledd.

 

Fristen beregnes fra ulike tidspunkt og ut fra hva du ønsker å gjøre gjeldende overfor arbeidsgiver. Dette fremgår nærmere av bestemmelsen. Ved påstand om at oppsigelsen eller avskjeden er ulovlig, vil fristen begynne å løpe fra oppsigelsen eller avskjeden fant sted.

 

Formålet med forhandlingsmøtet

Målet vil hovedsakelig være at partene skal få anledning til å komme frem til en minnelig løsning – og eventuelt unngå rettssak. Arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger, er en del av arbeidstakers stillingsvern, som bl.a. skal bidra til at prosessen er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

 

Hva gjelder selve gjennomføringen av forhandlingsmøte, har ikke arbeidsmiljøloven reguleringer om dette. Utgangspunktet må da være at partene står fritt til å avtale hvordan møtet skal gjennomføres. Forhandlingene skal likevel avholdes så snart som mulig, og senest innen to uker. Dersom arbeidstakeren ikke ønsker forhandlinger, kan arbeidsgiveren likevel kreve det hvis arbeidstakeren varsler søksmål.

 

Du har rett til å bruke advokat!

Arbeidstakeren bør alltid sørge for å få bistand fra en representant/rådgiver under møtet, og i praksis er det blitt svært vanlig at dette er en advokat.

 

En advokat kjenner regelverket godt, og vil kunne ivareta dine interesser på best mulig måte. Foruten den juridiske kunnskapen, vil mange advokater også ha nødvendig kunnskap om forhandlingsteknikk – som ofte kan spille en viktig rolle under forhandlingsmøtet. Det kan derfor være lurt å benytte seg av en advokat under møtet. Dersom partene inngår forlik, enten under forhandlingsmøtet eller i tiden etter dette, vil også mange arbeidsgivere ofte ende med å dekke arbeidstakerens advokatutgifter som en del av en sluttpakke.

 

Dersom du har spørsmål til dette, eller ønsker bistand i et forhandlingsmøte – er du velkommen til å ta kontakt med oss i Advokatfirma Tingmann AS.