Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte med arbeidsgiver?

Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte med arbeidsgiver?

 

Arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-1 bestemmer at arbeidsgiver har en plikt til å drøfte oppsigelse med arbeidstaker før en ev. beslutning om oppsigelse treffes.

 

Loven oppstiller forholdsvis strenge vilkår for at en oppsigelse skal være gyldig. Det kreves at oppsigelsen er «saklig begrunnet», enten i arbeidsgivers forhold eller arbeidstakers forhold.

 

Formålet med et drøftelsesmøte er at arbeidstaker skal bli gjort kjent med, og få anledning til å uttale seg om grunnlaget for oppsigelsen.

 

Sett fra arbeidsgivers ståsted, er det også sentralt for arbeidsgiver å få et helhetlig innblikk i saken, slik at de – på best mulig måte – kan foreta de nødvendige vurderinger, som kreves i forhold til kravet om at oppsigelsen skal være «saklig begrunnet».

 

Gjennomføringen av drøftelsesmøte

 

Loven gir ingen formkrav om selve gjennomføringen av drøftelsesmøtet. Dette kan eksempelvis gjennomføres på arbeidsgivers kontor, via videokonferanse mv.

 

Det fremgår videre av aml. § 15-1 siste punktum at grunnlaget for oppsigelsen, skal drøftes i møtet.

 

Arbeidsgiver bør derfor – i god tid før møte – opplyse om grunnlaget for oppsigelsen. Dersom oppsigelsen f.eks. en begrunnet ut fra forhold på arbeidstakers side, er det særlig viktig at arbeidstakeren får anledning til å forklare sitt syn på saken.

 

Du kan ha med deg en rådgiver, advokat mv.

 

Det fremgår av aml. § 15-1 første ledd at arbeidstakeren har anledning til å ha med seg «tillitsvalgte», men dette skal ikke tolkes strengt.

 

Det er vanlig at arbeidstakeren kan ta med seg en rådgiver etter eget valg, f.eks. en advokat.

 

 

 

 

Hva skjer dersom arbeidsgiver ikke har innkalt til et drøftelsesmøte før oppsigelsen ble gitt?

 

Dersom arbeidsgiver ikke har sørget for å innkalle arbeidstaker til et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse finner sted, medfører ikke dette uten videre at oppsigelsen kjennes ugyldig. En slik unnlatelse regnes likevel som en saksbehandlingsfeil fra arbeidsgivers side, som vil være ett sentralt moment ellers i vurderingen av om oppsigelsen er gyldig eller ikke.

 

Innkalt til et drøftelsesmøte?

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du er blitt innkalt til et drøftelsesmøte med arbeidsgiver, enten om du lurer på dine rettigheter, eller ønsker vår bistand og deltakelse under møtet.