Fremtidsfullmakt – Et valg for fremtiden

blank

Hva er fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. Begge deler er hjelpetiltak for personer som på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv. Og i begge tilfeller er det en annen person som gis fullmakt eller rett til å opptre på vegne av en selv. deler Men det er likevel en vesentlig forskjell:

Når statsforvalteren mottar en begjæring om vergemål for en person som ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser oppnevnes en verge. Veldig ofte vil en slik begjæring først komme inn når en person trenger vergemål, og kommer fra vedkommende selv, slektninger, omsorgspersonell, lege eller andre som ser behovet for et slikt hjelpetiltak. Statsforvalteren oppnevner da en verge som ivaretar interessene til vedkommende.

Fremtidsfullmakt er en avtale mellom fullmaktsgiver, altså den som forutser at han/hun kan komme i en situasjon hvor vedkommende blir ute av stand til å ivareta egne interesser og fullmektig, altså den person man ønsker at skal opptre på vegne av seg selv når behovet inntrer. Man inngår dermed en slik avtale før man er ute av stand til å ivareta egne interesser og man inngår avtalen med en person som man selv har valgt til å opptre på vegne av seg selv. Det handler altså om å planlegge for fremtiden og det som kan skje. Man kan også inngå gjensidig fremtidsfullmakt, typisk vil dette være aktuelt for ektefeller. Det er også mulig å oppføre flere enn en fullmektig, men da slik at det klart fremkommer hvilken myndighet den enkelte fullmektig er gitt.

Hvorfor opprette fremtidsfullmakt?

Ved å etablere en fremtidsfullmakt vil man selv kunne påvirke hvem som gis fullmakt til å handle på vegne av seg selv. Man vil jo da kunne velge den person eller personer som man stoler på og som man har en god og tillitsfull relasjon til. Det er i utgangspunktet fullmektigen som vurderer om fullmakten skal tre i kraft. Men dersom det er tvil om man er i en slik situasjon som nevnt, kan fullmektigen be en lege om å bekrefte dette. Videre kan fullmektigen be statsforvalteren om å stadfeste ektheten av fullmakten overfor skeptiske tredjeparter.

Hva må en fremtidsfullmakt inneholde?

En fremtidsfullmakt er et formelt dokument som må inngås i gitte former for å være gyldig. Den må være skriftlig og det må være klart at den er ment å ha en fremtidsvirkning. Den skal underskrives av både fullmaktsgiver og fullmektig og to vitner som fullmaktsgiver har godtatt. Alle som underskriver må være klar over hva de skriver under på. I tillegg bør den inneholde dato, vitnenes fødselsdato, adresse og kontaktinformasjon. Det bør også fremgå at vitnene bekrefter at fullmaktsgiver har underskrevet av egen fri vilje og at han/hun forstod innholdet i fremtidsfullmakten.

 * * * *

Advokatene i Advokatfirma Tingmann bistår jevnlig klienter med opprettelse av fremtidsfullmakt, som sikrer ivaretatakelse av så vel lovkravene som de individuelle hensyn som gjør seg gjeldende for den enkelte fullmaktsgiver.