Offentlig sektor i Norge kjøper årlig inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner.

Det er vedtatt et omfattende regelverk for å sikre at disse innkjøpene gjennomføres på en samfunnsnyttig, konkurransefremmende og ikke minst kostnadseffektiv måte. Det er åpenbart et behov for klare retningslinjer for hva offentlige innkjøpere kan vektlegge ved denne type anskaffelser. Likevel begås det mange feil når det offentlige skal gjennomføre konkurranser. Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA – har i perioden 2010-2012 konstatert brudd på regelverket i 72 prosent av de klagesaker som har vært oppe til full behandling.

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, uoversiktlig og i stadig endring – noe som fordrer at vi som jobber med dette tema må kontinuerlig oppdatere vår kompetanse. Advokatfirma Helliesen & CO har flere advokater med spesialkompetanse innen anskaffelsesrett. Vi er rådgivere både for offentlige oppdragsgivere og leverandører som skal eller har inngitt tilbud i en konkurranse.

Vi bistår blant annet oppdragsgivere med utforming av anskaffelsesstrategi, kvalitetssikring av anskaffelsesdokumenter og kontraktsutforming. Om ønskelig bistår vi også gjerne med praktisk gjennomføring av anskaffelsesprosesser. På leverandørsiden bistår vi tilsvarende med kvalitetssikring av tilbud.

Våre anskaffelseseksperter har omfattende erfaring med regelverket for både klassisk offentlig sektor, forsvars- og sikkerhetssektoren og ikke minst forsyningssektorene.

Vi bistår med blant annet:

– Konkurranserett

 • Konkurranserettslig bistand under kontraktsforhandlinger mellom aktuelle / potensielle konkurrenter
 • Konkurranserettslig kvalitetskontroll av distribusjons- og franchiseavtaler
 • Compliance-trening av salg/innkjøpsorganisasjoner samt andre deler av konsernet med særlig behov for kunnskap om forbudet mot konkurransebegrensende avtaler, eventuelt misbruk av dominerende stilling
 • Bistand under dawn raid fra Konkurransetilsynet samt alle ledd i en pågang fra myndighetene, fra informasjonsforespørsel til søksmål om gyldigheten av overtredelsesgebyr
 • Fusjonsmeldinger og strukturering av informasjonsutveksling i DD av konkurrenter

– Anskaffelsesbistand til offentlige myndigheter

 • Vurdering av konkurranseform og gjennomføring av leverandørkontakt i forkant av konkurranse for offentlige myndigheter
 • Utforming av konkurransegrunnlag for å optimalisere konkurranse om oppdragsgivers behov
 • Løpende rådgivning under anskaffelsesprosessen
 • Klage- og prosessbistand

– Leverandørbistand ved offentlige anskaffelser

 • Tolkning av mulighetsrom i konkurransegrunnlag for norske og utenlandske leverandører
 • Bistand ved tilbudsutforming, avsjekk av kvalifikasjonskrav og utsilingsvilkår
 • Avsjekk av at tilbudet dekker tildelingsvilkårene, forhandlingsbistand
 • Løpende rådgivning under tilbudsprosessen
 • Evaluering av tildelingsbeslutning og begrunnelse
 • Vurdering av forføyningsmulighet og prosess
blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd