Fast eiendom og justering for merverdiavgift

Høyesterett har i dom av 27. oktober 2020 (HR-2020-2060-A) konkludert med at avtale om overføring av justeringsplikt må inngås innen oppgavefristen for den terminen hvor overdragelse finner sted.

Retten bekreftet også at overføring av infrastrukturtiltak som er utført på en annens grunn vil anses for å være en overdragelse i henhold til justeringsreglene. Derfor er det ikke en forutsetning for justeringsplikt at eiendomsretten til grunnen overdras sammen med byggetiltaket.
I tillegg ble det bekreftet at etterarbeid som ble utført av overdrager etter overdragelse til fylkeskommunen var omfattet av justeringsplikten.

Slik var saken:

I tilknytning til utbygging av eget anlegg, ble et selskap pålagt å utføre og bekoste ulike arbeider på den tilliggende fylkesveien. Byggetiltaket ble deretter overdratt til fylkeskommunen. Ved utførelsen av arbeidene hadde selskapet, som driver avgiftspliktig virksomhet, løpende ført inngående merverdiavgift til fradrag. Ved overdragelse til fylkeskommune, ble det ikke inngått avtale om overføring av justeringsplikt for infrastrukturarbeidet mellom selskapet og fylkeskommunen. Som følge av at det ikke var inngått avtale om overføring av justeringsplikt, fattet skattekontoret vedtak om tilbakeføring av tidligere fradragsført merverdiavgift på infrastrukturtiltaket som var overført til fylkeskommunen.

Selskapet tok saken inn for rettslig behandling, og de fikk underveis medhold av lagmannsretten i at justeringsavtale ikke trenger å bli inngått innen oppgavefristen for den terminen hvor overdragelse har funnet sted.

Høyesterett var ikke enig.

Uten å være i særlig tvil konkluderte Høyesterett med at siden det forelå en overdragelse av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven uten at det var inngått en justeringsavtale i tide, pliktet selskapet å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift etter reglene om justering i merverdiavgiftsloven.

Justeringsplikten inntrer ved fristen for innlevering av omsetningsoppgave for den terminen hvor overdragelse skjer. Plikten kan imidlertid unnlates dersom det inngås en justeringsavtale mellom overdrageren og mottakeren. En slik avtale var inngått 17 måneder etter at overdragelsen hadde funnet sted. Høyesterett kom til at justeringsavtaler må inngås innen oppgavefristen for overdragelsesterminen. Avtalen var dermed inngått for sent og uten betydning for justeringsplikten som påhvilte selskapet.

Det var uten betydning at byggetiltaket i hovedsak var utført på fylkeskommunens grunn, og at enkelte deler ble fullført etter overtakelse.

Høyesterett konkluderte videre med at justeringsplikten også omfatter inngående merverdiavgift som er fradragsført i forbindelse med de arbeidene som ble utført etter overdragelsen til fylkeskommunen. Arbeidene var en del av den kontraktsrettslige forpliktelsen som VS Stein hadde påtatt seg gjennom utbyggingsavtalen, og som skulle vært omfattet av overleveringen til fylkeskommunen. Det var dermed en slik sammenheng mellom utbyggingsavtalen og etterarbeidene at disse må anses for å være en del av byggetiltaket som det er justeringsplikt for.

Advokatfirma Tingmann AS bistår klienter i saker som krysser fagfeltet fast eiendom og skatt/avgift.