Entrepriserett – Når blir partene avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger om utførelse av entrepriseprosjekter?

Entrepriserett – Når blir partene avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger om utførelse av entrepriseprosjekter?

 

I Advokatfirma Tingmann AS opplever vi at mange entreprenører er av den oppfatning at avtalebinding forutsetter signering av skriftlig kontrakt, og derfor at begge parter står fritt til å trekke seg fra forhandlinger inntil det tidspunkt slik signatur foreligger.

 

Høyesterett har imidlertid slått fast at man også før skriftlig avtale foreligger, vil kunne være avtalerettslig bundet. Bindende avtale foreligger nemlig når partene «er blitt enige om alle vesentlige punkter i en avtale», som i mange tilfeller vil være tilfelle før man har ført penn til papir. De vesentlige punkter i et avtaleforhold vil måtte vurderes konkret, men Høyesterett har bl.a. lagt til grunn at «når pris ikke er avtalt, vil det vanligvis være en meget sterk formodning for at endelig avtale ikke er sluttet.». Fra dette må det kunne utledes at pris i de aller fleste avtaler vil tjene som et sentralt moment.

 

Konsekvensen av å trekke seg ut av forhandlinger på et tidspunkt hvor enighet om «alle vesentlige punkter» foreligger, vil kunne være at forhandlingsmotparten kan kreve erstatning for såkalt positiv kontraktsinteresse, hvor en da skal stilles som om avtalen faktisk ble gjennomført. Dersom forhandlingsmotparten kan sannsynliggjøre at han ved gjennomføringen av avtalen ville oppnådd en fortjeneste, vil denne altså utgjøre erstatningsgjenstanden.

 

Et tips for å unngå å havne i en slik situasjon som beskrevet ovenfor, er å gjøre bruk av uttrykkelige forbehold på forhandlingsstadiet, f. eks. om at partene ikke er bundet før signert skriftlig avtale foreligger. Av bevishensyn bør slike forbehold i tillegg nedfelles skriftlig, og gjerne så tidlig som mulig i forhandlingsprosessen.

 

Ta kontakt med oss i Advokatfirma Tingmann dersom din entreprenørbedrift har spørsmål til avtalebinding eller entrepriserett for øvrig.