Endringer i avhendingsloven

Fra lovgiver er det varslet endringer i avhendingsloven, som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved salg av bruktboliger. Endringene – som foreløpig ikke har trådt i kraft – vil få stor betydning for både kjøper og selgers rettslige stilling ved avhending av eiendommen.

 

Forbud mot generelle forbehold ved salg

I et forsøk på å begrense antall konflikter ved salg av fast eiendom, vil selgers forbehold om «selges som den er», eller «as-is» bli forbudt. Slike generelle forbehold vil ikke lenger ha noe rettsvirkning ved salg til forbrukere, og i den grad selger ønsker å ta forbehold mot mulige feil og mangler, må forholdene i stedet angis spesifikt, og på den måten synliggjøre den konkrete risikoen overfor kjøper.

 

Kjøpers undersøkelsesplikt og kunnskap

Samtidig som det etter lovendringen vil stilles krav til mer spesifikk informasjon om eiendommen forut for salget, vil kjøpers ansvar for å ta innover seg informasjonen økes tilsvarende.

 

Bl.a. vil kjøper etter den nye loven anses å for å ha kunnskap om alle forhold som fremgår av tilstandsrapporten utarbeidet i forbindelse med salget. Dette er for så vidt en videreføring av gjeldende rett, men skal i større grad presiseres og tydeliggjøres.

 

 

Mangelsgrense på kr. 10 000

Etter lovendringen vil kjøper selv bære kostnadene ved mangler med en økonomisk verdi på inntil kr. 10 000,-. Dette representerer en forskjell fra dagens regulering, hvor det ikke stilles noe krav til mangelens økonomiske verdi før den kan gjøres gjeldende overfor selger.

 

Arealavvik innendørs

Etter gjeldende rett vil arealavvik kun være å anse som mangel, dersom avviket medfører at boligen er vesentlig mindre enn det selger har opplyst, eller dersom selger har vært særlig klanderverdig i forbindelse med sin opplysningsplikt om forholdet.

 

I lovendringen er dette forsøkt klargjort, ved at det oppstilles et minstekrav hvor arealavviket må være større en 2 %, og minst utgjøre  én kvadratmeter.

 

Ta kontakt med oss i Advokatfirma Tingmann dersom du har spørsmål knyttet til kjøp eller salg av bruktbolig.