Endret byggherreforskrift fra 1. januar 2021 medfører tydeligere krav til byggherren

Ved årsskifte vil en rekke endringer i byggeherreforskriften byggeherreforskriften tre i kraft. Endringene vil i hovedsak tydeliggjøre kravene til byggherren.

 

Det er tydeligere definert når forskriften kommer til anvendelse for vedlikeholdsarbeid.

 

Byggherrens plikt til kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av planer med tiltak for å redusere risiko er tydeliggjort.

 

Byggherren skal fra nå av legge til rette og sørge for at det er en reell dialog mellom byggherren, de prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse og varighet og hvordan prosjektet organiseres. Gjennom en slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne løsninger på risikoforhold og lære av hverandre.

 

Krav til koordinering og oppfølging i prosjekterings- og utførelsesfasen er tydeliggjort.

 

Det skal settes av nok tid til prosjektering og utførelse av forskjellige arbeidsoperasjoner, og byggherren skal dokumentere grunnlaget for de vurderingene som er gjort. Dokumentasjonskravet vil gjøre det enklere å vurdere eventuelle avvik fra opprinnelig tidsplan. Dette vil bidra til at en mer forsvarlig planlegging av byggetid både for byggherre og arbeidsgiver.

 

Det er tydeligere hva byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget. Før skulle risikoforhold beskrives, nå må byggherren også ta med foreløpige planer for hvordan risiko skal reduseres. Hensikten er blant annet at entreprenørene skal kunne legge inn kostnader til nødvendige risikoreduserende tiltak i tilbudet.

 

Hvis arbeidet innebærer ergonomiske belastninger, skal byggherren utarbeide tiltak for å redusere disse. I bygge- og anleggsnæringen er det mye arbeid med hender over skulderhøyde, arbeid på huk eller knær og ubekvemme løft. Arbeidstakerne er også utsatt for arbeidsstillinger med hodet bøyd framover, stående arbeid og repetitive armbevegelser.

Grensen for når byggherre må sende forhåndsmelding er nedjustert, fra 30 til 15 virkedager og fra 500 til 250 dagsverk.