Derfor bør dere skrive samboerkontrakt!

Derfor bør dere skrive samboerkontrakt!

 

Ifølge forskning.no er det stadig flere av oss som velger å leve sammen i et ugift samliv, og som da vil bli omtalt som samboere. Noen er kanskje ikke klar over at det ikke finnes en lov om samboerskap, som tar stilling til det økonomisk oppgjøret ved et ev. brudd? Dersom du/dere ønsker å skape klarhet i hvordan fordelingen av verdiene skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd, bør dere utarbeide en samboerkontrakt.

 

Hva bør reguleres i samboerkontrakten?

 

En samboerkontrakt bør ha en oversikt over hvem som eier hva, og ev. hvor stor eierandel. Vi ser ofte at det kan oppstå uenighet om hvem som eier de enkelte eiendelene, når samboerne ikke har utformet en slik kontrakt. Dersom du/dere ønsker å skape klarhet i hvordan verdiene skal fordeles, og samtidig minimere risikoen for en eventuell uenighet på et senere tidspunkt, anbefaler vi alltid at dere utformer en samboerkontrakt. Vi bistår dere gjerne i denne prosessen.

 

Hovedregelen ved samlivsbrudd

 

Hovedregelen er at hver samboer beholder sin eiendom, eiendeler og gjeld. Det den ene samboeren eier alene (som gjerne kalles for eneeie), skal samboer ta med seg ut av samlivet. F.eks. den som har kjøpt en sofa for sine egne midler, vil ha krav på å få ta med sofaen ut av samlivet. Videre vil det være slik at det samboere har kjøpt sammen (og som da vil være i sameie), skal deles etter eierbrøk. Det høres kanskje enkelt ut, men i praksis kan det oppstå spørsmål om hvem som egentlig er eier.

 

Kan du ha krav på penger tilbake fra din samboer?

 

Utgangspunktet er at det ikke skjer noe økonomisk opphør og/eller avregning av det samboeren har forbrukt gjennom samboerskapet. Som nevnt ovenfor, skjer det økonomiske oppgjøret i utgangspunktet etter eiendomsgrense – hver samboer beholder sin eiendom og gjeld, og kan i utgangspunktet ikke kreve noe tilbake fra samboeren.

 

Det finnes likevel unntak fra dette. I rettspraksis er det lagt til grunn at en samboer kan fremme et krav om vederlag, dersom vedkommende har bidratt til å øke verdien av noe som er den andre samboers eie. Som illustrasjon kan det nevnes der en samboer har utført arbeid og/eller bekostet utgifter til oppussing av den andre samboerens bolig. Samboeren har med andre ord medvirket til å øke den andres formue i løpet av samlivet. Dersom samlivet kort tid etter oppussingen tar slutt, vil det gjerne være nærliggende, men også rimelig, å få tilkjent et vederlag. Fastleggelsen av et vederlagskrav er ofte komplisert, og må vurderes konkret i hver enkelt sak. Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker på om du kan ha et krav på vederlag.