Boligselgerforsikring – Når kan forsikringsselskapet kreve regress?

Det er mange boligselgere som tegner boligselgerforsikring i den tro at de da vil være beskyttet mot et eventuelt ansvar i etterkant av boligsalget. Selv om selger har tegnet boligselgerforsikring, kan forsikringsselskapet likevel – i enkelte tilfeller – nekte ansvar, og snu seg mot selger.

I hvilke tilfeller kan forsikringsselskapet snu seg mot selger?

Dersom selger har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger ved utfylling av egenerklæringsskjemaet, kan forsikringsselskapet rette hele eller deler av kravet direkte mot selger. Forsikringsselskapets ansvar kan enten falle helt bort eller nedsettes, dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt.

I egenerklæringsskjemaet må selger besvare en rekke spørsmål om selgers kjennskap til boligens tilstand. Ved signeringen av egenerklæringsskjemaet, bekrefter selger at opplysningene er korrekte og avgitt etter beste skjønn.

Forutsetningen for at forsikringsselskapet skal kunne bli helt eller delvis fri for ansvar, er at selger kan legges mer enn lite til last for å ha gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om boligen, jf. forsikringsavtaleloven § 4-2 annet ledd. Dersom forsikringsselskapet mener at dette er tilfelle, kan de altså rette kravet mot selger. Det er likevel forsikringsselskapet som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.

Våre tips!

Som selger er det viktig at du tar vare på all dokumentasjon som gjelder utbedringer som er blitt gjort i boligen. Denne dokumentasjonen kan komme til nytte dersom forsikringsselskapet fremmer et regresskrav mot deg. Det er også viktig at du gir korrekte opplysninger om boligen i egenerklæringsskjemaet. Ta forbehold, eller oppfordre kjøper til å undersøke nærmere, dersom du ikke er trygg på informasjonen du har om boligen.