Bevisstgjøring av kontraktens betydning kan redusere konfliktnivå i byggentrepriser

Bevisstgjøring av kontraktens betydning kan redusere konfliktnivå i byggentrepriser

En nylig publisert masteroppgave fra NTNU har sett nærmere på samarbeidsklima mellom byggherre og totalentreprenør. I masteroppgaven vises det til følgende hovedfunn:

 

  • Byggebransjen har trolig et lavere konfliktnivå enn det som rapporteres fra anleggsbransjen.
  • Det er sammenheng mellom prosjekter med lavt konfliktnivå og god lønnsomhet for entreprenør.
  • Konfliktnivået i totalentrepriser med private- og offentlige utbyggere er ganske likt.
  • Det er høyere konfliktnivå i private prosjekter der byggherre har engasjert ekstern byggeleder , mens det motsatte er tilfellet når det brukes byggherreombud.
  • Manglende klarhet i kontrakter er årsak til konflikter. Partene må ha samme forståelse av innholdet i kontrakten for å unngå konflikt.
  • Konfliktnivået øker når endringene i prosjektet øker.
  • Lang behandlingstid av tilleggskrav gir høyere konfliktnivå.

 

Som juridiske rådgivere til både byggherre og entreprenører legger vi spesielt merke til punktet om klarhet i kontraktsvilkårene. Vår erfaring er at her eksiterer det er stor forbedringspotensial. Dersom flere aktører ønsker å bruke noe mer tid og ressurser i selve kontrakts- og forhandlingsfasen, er det et stort udekket besparingspotensial. Selv i de tilfeller hvor en av partene vil ha liten eller ingen innflytelse på utforming av kontraktsvilkårene – vil det uansett være et behov for avklaring og identifisering av krav. Som studien viser, vil dette  bevisstgjøre partene om sine rettigheter og plikter – og dermed redusere senere fordyrende konflikter.