Arverett – uskifte: Rådighetsbegrensningen «misforhold til formuen i uskifteboet»

Høyesterett har vurdert omstøtelse av gave fra uskiftebo

Høyesterett avsa 9. november 2022 en enstemmig dom – inntatt i HR-2022-2157-A – som gjaldt krav om omstøtelse av en gave fra uskiftebo. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om gaven stod i «misforhold til formuen i uskifteboet».

Saken ble avgjort etter arveloven 1972 § 19 første ledd. Denne bestemmelsen er blitt videreført i den nye arvelovens (2019) § 23 første ledd, med unntak av at det ikke lenger gjelder et absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom mens man sitter i uskiftet bo.

Høyesterett kom frem til at det ikke var grunnlag for omstøtelse. Det er særlig tre forhold, som er verdt å merke seg etter denne høyesterettsavgjørelsen:

1) Når det gjelder vurderingen av om en gave står i misforhold til formuen, er utgangspunktet en matematisk beregning. Ifølge domspremissene kan det oppstilles en «faresone», dersom verdien av gaven ligger et sted mellom 10-30 prosent av boets nettoverdi.

2) Selv om misforholdvurderingen skal skje ut fra verdiene på gavetidspunktet, så gjelder ikke dette uten unntak. For det første er det klart at flere gaveutdelinger til samme person, må kunne kumuleres. For det andre vil det være relevant om gjenlevende ektefelle tidligere har foretatt utdelinger som har redusert boets verdi. Dette er særlig aktuelt dersom den tidligere utdelingen er av en viss størrelse. For det tredje bør en tidligere utdeling korrigeres for den endringen i pengeverdien som har funnet sted etter at utdelingen ble gitt.

3) En matematisk beregning av forholdet mellom gaven og boets størrelse utgjør ikke mer enn et utgangspunkt. Det vil være sentralt om gavedisposisjonen fremstår som misbruk av gjenlevende rådighet over uskifteboet. Andre relevante momenter kan være formålet med gaven, hvem den er gitt til og hvordan boet rent økonomisk har utviklet seg i uskifteperioden.