Arverett – Grensen mellom livs- og dødsdisposisjon

En fersk dom fra Stavanger tingrett fastslår at en gaveoverførsel av borettslagsandel mellom ektefeller, som ble gjort i ektepakts form 10 år før mannen døde, måtte anses som en livsdisposisjon, og ikke en dødsdisposisjon. Advokatfirma Tingmann AS bistod gjenlevende ektefelle og advokat Jørgen Stangeland førte saken i tingretten.

 

Gavedisposisjonen hadde etter rettens oppfatning fått, eller var i alle fall ment å få, realitet for mannen mens han ennå var i live.

 

I den helhetsvurderingen som retten foretok, ble det lagt vekt på at gaven for det alt vesentligste var formelt gjennomført. Skjøtet hvor mannens ideelle andel ble overført til kvinnen ble tinglyst flere år etter at gaven ble gitt, men på et tidspunkt hvor mannen fortsatt var frisk, og som derfor indikerte at mannen rent faktisk mente å overføre eierrådigheten over leiligheten til kvinnen mens han ennå var i live.

 

Tingretten vektla også at mannen hadde tatt en reell risiko ved å gjennomføre gavedisposisjonen i ektepakten, idet han ved et eventuelt samlivsbrudd ville stå på bar bakke med tanke på bolig. Mannen var av disse grunner sågar ettertrykkelig frarådet fra å gjennomføre disposisjonen av sin advokat, og samlivsbrudd framstod derfor som en praktisk risiko han måtte forholde seg til. Også dette ble tatt til inntekt for at mannen mente at gaven skulle få realitet for ham i levende live.

 

I dommen legger retten mindre vekt på at ektefellene i liten grad gjorde praktiske endringer med hensyn til utgiftsfordelingen knyttet til borettslagsleiligheten, etter at gaven ble gitt. Det ble i den forbindelse vist til den gjensidige underholdsplikten i ekteskapet, hvoretter ektefellene står fritt til å innrette seg økonomisk og praktisk slik de selv synes er best.

 

I den grad det lå et arvefordelingsformål til grunn for gavedisposisjonen, var dette etter rettens oppfatning uten rettslig betydning, idet gaven hadde hatt tilstrekkelig realitet for mannen i levende live, og derfor var en livsdisposisjon.

 

Dommen egner seg godt til illustrering at ment realitet i live skal likestilles med faktisk realitet, slik dette også er fastslått av Høyesterett og forarbeidene til ny arvelov.

 

Ta kontakt med oss i Advokatfirma Tingmann AS dersom du har spørsmål knyttet til arv- og generasjonsskifte.