Arveretten inneholder regler som bestemmer hvem som skal ha avdødes eiendeler, og hvordan overgangen av eiendelene fra avdøde til arving skal skje.

Reglene finnes først og fremst i arvelova. Av betydning for arveoppgjøret er også skifteloven. Livsarvingenes pliktdelsarv og ektefellenes rett til minstearv er de bånd arvelova legger på arvelaterens testasjonsfrihet. Slekten trer ellers bare inn i den utstrekning testamentariske disposisjoner ikke står i veien for dem.

Et dødsbo er en fellesbetegnelse på avdødes formue, eiendeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Det er dødsboet som skal gjøres opp og fordeles mellom arvingene. Gjenlevende ektefelle kan i utgangspunktet velge å beholde boet i uskifte, men særkullsbarn har rett til å kreve arven sin straks. Dersom uskiftet bo ikke er aktuelt, er alternativene privat eller offentlig skifte.

Privat skifte er det vanligste. Loven setter som vilkår at minst en arving (ektefelle eller arving, men ikke legatar) påtar seg ansvaret for avdødes gjeld. Erklæring fra arvingene om at man skifter privat og overtar ansvaret for gjelden, gis på et skjema som sendes til skifteretten innen 60 dager etter dødsfallet. Skifteretten utsteder en skifteattest til de arvingene som har påtatt seg gjeldsansvaret, og disse arvingene foretar fordelingen av dødsboet. Inntil fordelingen er avsluttet er dødsboet i sameie mellom arvingene, og disposisjoner krever enighet. Blir arvingene ikke enige om fordelingen, kan hver enkelt av dem kreve at eiendelene blir solgt, når ikke annet er bestemt i loven.

Hvis ingen påtar seg ansvaret for avdødes gjeld, arvelateren har bestemt det i sitt testament, eller en av arvingene krever det før privat skifte er avsluttet, vil det bli gjennomført offentlig skifte. Ved offentlig skifte oppnevner skifteretten en bostyrer, vanligvis en advokat, som tar seg av skifteoppgjøret.

Den som har fylt 18 år kan i testament fastslå hva som skal skje med det han/hun etterlater seg når han/hun dør. Arvelova inneholder regler for hvordan testamenter skal utformes og opprettes. Det vil derfor være hensiktsmessig med bistand fra advokat for å etterse at testamentet opprettes i samsvar med formkravene og dermed er gyldig.

Advokatfirma Tingmann AS har spesialkompetanse og mangeårig erfaring innen arv- og skifterett. Vi bistår ved opprettelse og tilbakekalling av testament, arveplanlegging, gjennomføring av skifte, og ellers de juridiske utfordringer som knytter seg til arv- og skifteoppgjør

Vi har også kompetanse på internasjonale skifteoppgjør, og samarbeider i den forbindelse med utenlandske advokatfirmaer.

Vi bistår med følgende:

  • Gaver og forskudd på arv fra foreldre til barn (generasjonsskifte)
  • Testament og fremtidsfullmakt
  • Private og offentlige skifte av dødsboer
  • Ektepakt og samboeravtaler
  • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere
  • Internasjonale skifteoppgjør (ved samlivsbrudd og ved dødsfall)
  • Forvaltning av umyndiges midler
  • Vi bistår også med å sette opp testament, ektepakt, fremtidsfullmakter, samboeravtaler og andre avtaler for å planlegge generasjonsskifte.
  • Vi kan bistå med å overdra eller selge eiendommer.
  • Våre advokater påtar seg også prosedyreoppdrag for domstolene i arvesaker og skiftesaker. Eksempelvis kan dette gjelde spørsmål knyttet til arv og skjevdeling, gyldigheten av testament eller ektepakt, eller omgjøring av disposisjoner.