Arbeidsrett – Har innleide arbeidstakere rett på selskapsbonus?

Arbeidsrett – Har innleide arbeidstakere rett på selskapsbonus?

 

Høyesterett har i dom avsagt 2. november 2020 (HR-2020-2109-A) kommet med flere viktige avklaringer rundt spørsmålet om hvorvidt innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak, har lik rett til utbetaling av innleierens resultatbaserte selskapsbonus.

 

Den konrekte problemstillingen som stod for Høyesterett, var om utbetalinger fra selskapsbonusordningen hos Aker BP, falt inn under arbeidsmiljølovens lønnsbegrep, jfr. § 14-12 a første ledd bokstav f. Vurderingstemaet var om slike utbetalinger var å anse som «vederlag for arbeid».

 

Høyesterett kom til at utbetalingene under bonusordningen reelt sette måtte betraktes som dette, hvilket ga de de innleide arbeidstakerne krav på likebehandling med Aker BPs faste ansatte. Hovedelementet i bonusordningen var å belønne de ansattes felles prestasjoner som gruppe i løpet av opptjeningsåret, og Høyesterett la mindre vekt på at denne var administrativt fastsatt og underlagt Aker BPs styringsrett. Høyesterett vektla på den annen side målsettingen om å oppnå reell likestilling i avlønningen av faste ansatte og innleide arbeidstakere.

 

Utleieselskapet ble derfor dømt til å betale bonus til de to innleide ansatte, som om de hadde vært ansatt hos Aker BP.

 

Dommen har selvsagt betydning for bemanningsforetak, men også  for selskap som benytter seg av innleid arbeidskraft, bl.a. fordi man som innleier i mange tilfeller vil være solidaransvarlig etter arbeidsmiljøloven § 14-12c for utbetalinger av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling.

 

Hvis Høyesteretts avklaring gir opphav til problemstillinger i din bedrift, ta gjerne kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater i Advokatfirma Tingmann AS.